ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés
Jelen szolgáltatási feltételek az EU Információ Management Kft. Partner Csomag elnevezésű tartós megbízási szerződésének általános szerződési feltételeit tartalmazza.

2. Megbízott adatai

Név: EU Információ Management Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Központi e-mail cím: iroda@eumanagement.hu
Telefon: 06-30-656-0138
Bankszámlaszám: 11711003-20010616

3. A szolgáltatás jellemzői

3.1. Adatbázis nyújtása
A Megbízott összegyűjti és adatbázisba rendezi a mindenkori

– intézmények, alapítványok, szervezetek, önkormányzatok;
– magánszemélyek;
– vállalkozások részére meghirdetett pályázatokat.

A szolgáltatás Megbízott központi számítógépei biztosítják, amelyek folyamatos kapcsolatban állnak az Internet világhálózattal, és így lehetővé teszik a Megbízók részére a fenti információk folyamatos elérését a Megbízott által megadott internet oldalon.
A Megbízott biztosítja az oldal információinak a naprakészségét.
A Megbízott a rendszerben minden olyan változtatás jogát fenntartja, amely a Megbízó érdekeit nem sérti.
3.2. Pályázati előminősítés
A Megbízott regisztrálja a Megbízót a rendszerben, ezután személyi pályázati tanácsadót jelöl ki, akinek közreműködésével a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján elvégzi az előminősítést.
Az előminősítés során a Megbízó nyilatkozik arról, hogy ki van-e zárva a pályáztatási rendszerből, továbbá a Megbízó elfogadja, hogy minden olyan rá vonatkozó adatot a Megbízott részére megad, ami a szerződés teljesítéséhez szükséges, és vállalja, hogy ezekben az adatokban beállt változásokról a Megbízottat értesíti.
Az előminősítés alapján a Megbízott tájékoztatást ad a Megbízó részére, hogy milyen pályázatokkal tudja a fejlesztési elképzeléseit megvalósítani, igény esetén ajánlatot tesz a pályázatíró személyére is, továbbá adatokat szolgáltat a pályázatíróval való kapcsolatfelvétel érdekében.
A Megbízó a fentiek teljesítéséhez alvállalkozót is bevonhat.
A Megbízó az előminősítés adatait eltárolja a saját számítógépes adatállományában, amit a pályázati adatbázis minden frissítésekor újra átfuttat a rendszeren
3.3. V.I.P. pályázatfigyelés
A pályázati adatbázis frissítése esetén, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelősséget mutat a Megbízó, akkor a kijelölt tanácsadó erről a Megbízót értesíti, és tájékoztatást ad erről a pályázati lehetőségről.

4. Fizetési feltételek
A Megbízó a szerződés alapján köteles megfizetni az abban rögzített fizetési ütemezés szerinti díjat a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. Felek a megbízási díjat éves díjban állapítják meg. Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségét nem, vagy késedelemmel teljesíti, úgy a Megbízott jogosult az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét felszámolni.

A Megbízó 30 napot meghaladó fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondással megszüntetni, vagy a szolgáltatást korlátozni. Az ilyen szolgáltatás korlátozás vagy azonnali hatályú felmondás nem csökkenti a szerződés alapján a Megbízót terhelő díjfizetési kötelezettséget.

5. Felelősségi rendelkezések
A Megbízott:
A Megbízott felelősséget vállal a pályázati adatbázis folyamatos naprakészségéért, és rendelkezésre állásáért.
A Megbízott továbbá felelősséget vállal az általa biztosított címek, adatok valódiságáért, továbbá, hogy az általa kezelt, a Megbízóra vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli, és azokat külső fél részére a Megbízó hozzájárulása nélkül nem adja ki.

A Megbízó:
A Megbízó felelősséget vállal az Előminősítés során tett nyilatkozatáért, különös tekintettel arra, hogy megfelel-e a pályáztatási feltételeknek.
A Megbízó továbbá felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért.

6. A szerződés időtartama
A Megbízó és a Megbízott között a szerződés, annak aláírásának napjától, határozatlan időre jön létre. Felek megállapodnak arról, hogy miután tartós megbízási szerződést kötöttek, a szerződés 1 éven belül rendes felmondással nem mondható fel.

7. Vitarendezés
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.